Kategoriarkiv: Flyskolen

Lær deg flyving i Norges største flyklubb.

Nedre Romerike Flyklubb (NRF) har et topp tilbud til deg som ønsker å begynne å fly småfly. Vi tilbyr deg å ta sertifikat for privatbruk (PPL-A) etter de felleseuropeiske JAR-FCLreglene. Dersom du senere vil ta kommersiell utdannelse, kan du bruke utdannelsen til privatflyver som grunnlag.

Å ta flysertifikat er krevende og krever stor innsats fra deg som elev. Du må regne med å bruke ett til to år, hvis du har jobb eller studier ved siden av. Undervisningen er todelt, og består av en teori- og praksisdel. Du begynner på teorien, hvor vår undervisning tar rundt et halvt år.

Vi starter teorikurs hver høst, som støtteundervisning til pensumet til Luftfartsskolen.

Har du lyst å vite mer om teorikurset, ta kontakt med Ivar Dyrdal ass. skolesjef (Mobil. 920 48 034)

Ønsker du å begynne med en prøvetime i flyet, ta kontakt med en i styret eller en av instruktørene.

Veien videre

flytegningMeld deg inn i Nedre Romerike Flyklubb. Dette gjør du enklest via hjemmesiden til Norges Luftsportforbund. Du blir samtidig medlem i forbundet vårt, Norges Luftsportforbund, og du får medlemsbladet Flynytt sendt hjem til deg seks ganger pr. år.

Utdannelsen kan påbegynnes når du er 15 år, men privatflysertifikatet utstedes ikke før du har fylt 17 år. Det er ingen øvre aldersgrenser for privatflysertifikat.Før du får fly solo (fly alene, uten instruktør) må du være erklært medisinsk skikket og ha fått utstedt en spesiell legeattest (medical). Har du alminnelig god helse og eventuell synskorreksjon fungerer greit med briller eller linser, er dette normalt godt nok for å få legeattest klasse 2, som er minimum for privatflysertifikat. Er du i tvil om du kan få legeattest, er det en fordel å sjekke dette før utdannelsen påbegynnes. Legeundersøkelsen kan du enten gjøre hos Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon (tlf. 2319 6110) eller hos en godkjent flylege. Mer informasjon om dette finner du hos Luftfartstilsynet.For å få utstedt flysertifikat må du fremlegge uttømmende politiattest, ikke eldre enn 90 dager ved oppflyging. Eventuelle ”gamle synder” bør sjekkes ut med Luftfartstilsynet før du påbegynner utdannelsen.

TEORI
Teoriutdannelsen foregår via Luftfartsskolen. Se hjemmesidene til Luftfartsskolen eller ring dem på 2310 2904. Dette er de enkelte kursene som skal gjennomgås og som det avlegges eksamen i for Luftfartstilsynet: Flygeteori, fly- og motorlære, meteorologi, navigasjon, lover og bestemmelser, flytelefoni, flymedisin, flypsykologi, operasjonelle prosedyrer.Teoristudiet kan gjøres som rent selvstudium (internettbasert), eller en kombinasjon av selvstudium og at man følger klubbens støtteundervisning, noe vi sterkt anbefaler. Nytt kurs starter i september hvert år. Følg med på hjemmesiden vår for nøyaktig oppstartsdato.

PRAKTISK FLYGING
Det praktiske flyprogrammet gjennomføres på Kjeller i regi av NRF’s flyskole og skolens instruktører. Du kan begynne å fly før teoristudiet er avsluttet, men du kan ikke fly solo før alle teorieksamener er bestått. Programmet innbefatter minimum 45 flytimer. Minimum 10 av disse timene skal være solo-flyging, og minimum 5 skal være solo-navigasjon.

I løpet av programmet vil du bli fulgt opp og må gjennomgå flere progresjonssjekker. Dette for å sikre at progresjonen blir riktig og at du tilegner deg kunnskapen på en tilfredsstillende måte. Til slutt flyr du opp med en kontrollant fra Luftfartstilsynet. Noen gjør ferdig hele flyprogrammet på rundt tre måneder, men å bruke rundt et år er mer normalt. Dette er det i hovedsak opp til deg og værgudene å bestemme.

Den praktiske flygingen foregår på Aquila A211 eller Piper Warrior. Klubben har for tiden en A211 og to Warriorer.

KOSTNADER

Hva koster det så? Om du regner 25.000 kroner i grunninvestering (teorikurs, legeattest, diverse utstyr og gebyrer) og kr. 1.600 pr. flytime du må ha, så er du rimelig i nærheten av svaret. Erfaringsmessig er et sted mellom 55 og 75 timer ”normalt” å bruke, men noen klarer seg ned mot minimum og andre bruker mer enn 75 timer. Det er med andre ord ingen fasit på dette kostnadsspørsmålet.

PRØVETIME

Ønsker du en prøvetime før du bestemmer deg så kontakt en av instruktørene. Kontakt skolesjef eller assisterende skolesjef om det er konkrete spørsmål om utdannelsen.Kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden vår.

Skoletilbudet

SkoleflyFlyskolen drives av mange personer, og som elev hos oss vil du stifte bekjentskap med mange av dem. Du vil møte flinke og engasjerte forelesere, og noen av dem vil også være din instruktør når du begynner å fly.

Nedre Romerike Flyklubb er godkjent av Luftfartstilsynet til å utdanne elever til

Privatflygersertifikat (PPL-A) for enmotors landfly (SEP Land)
Flytelefonistsertifikat (RTL)
Mørkeflygingsutsjekk
Snittflygingsutsjekk (Akro)

Utdannelsen oppfyller kravene i sertifikatbestemmelsene PART-FCL (og BSL C) og følger NLFs skolehåndbok.

Nedre Romerike Flyklubb arrangerer teorikurs en gang i året, på høsten. Kurset gjennomføres som støtteundervisning til Luftfartsskolens internettbaserte kurs. Du skal i gjennom mange forskjellige fag i teoridelen: Flyteori, Fly og Motorlære, Meteorologi, Navigasjon, Lover og Bestemmelser, Flytelefoni, Flymedisin, Flypsykologi og Operasjonelle Prosedyrer. Kurset er lagt opp med basis i kursmaterialet til Luftfartskolen.

Den praktiske delen av utdannelsen foregår primært på klubbens toseters skolefly av typen Aguila A211. Dette er et meget godt egnet skolefly med lavere timepris enn klubbens større fireseters fly.  Smaken er likevel forskjellig og noen få elever foretrekker å ta sin utdannelse på et av klubbens fireseters fly.

Tiden det tar å fullføre utdannelsen er avhengig av tilgjengeligheten på fly, instruktører, værmessige forhold og ikke minst din egen innsats. Klubben har normalt god tilgang på både fly og instruktører. Det er imidlertid viktig å merke seg at alle involverte i klubb og skoledrift gjør dette arbeidet på sin fritid. Men det tekniske vedlikeholdet av klubbens flypark kjøpes hos autoriserte flyverksteder.

Når du bestemmer deg for å begynne med den praktiske utdannelsen, kontakter du skolesjef, assisterende skolesjef eller en av klubbens instruktører. Han vil da sørge for at du tildeles en hovedinstruktør (Instruktør kl 1 eller 2) og eventuelt en reserveinstruktør som du kan bruke når hovedinstruktør ikke er tilgjengelig. Du vil også kunne få en hjelpeinstruktør (Instruktør klasse 3). Han vil ha begrensede rettigheter, og må skole under veiledning av en hovedinstruktør. Instruktøren vil hele tiden stille krav til deg når det gjelder forberedelse og presist oppmøte. På samme måte skal du også stille krav til din instruktør.

De aller fleste vil uten alt for store problemer gjennom trening kunne lære å håndtere flyet. Men flyging er noe mer. Enten du har flyging som hobby eller yrke, må flysikkerhet settes i høysetet, og samme grad av profesjonalisme må tilstrebes. Her kommer begreper som innstilling, holdning og selvdisiplin inn. Det er dette som er vanskelig å lære, og som virkelig blir den største utfordring for din instruktør. Vi vet alle at en uvane er vond å vende. De som gjennom sin adferd og oppførsel viser holdninger og innstillinger eller mangel på selvdisiplin som er lite forenlig med den aktivitet vi driver, er ikke ønsket i vårt miljø.

Innen flyging blir vi aldri utlært og vi vil alle gjøre våre feil. Det er hele tiden utfordringer, hvor alle må kunne gi tilbakemelding og positiv kritikk til hverandre uansett erfaring eller bakgrunn. Når du får tildelt sertifikatet betyr det bare at du er rede til å stå på egne ben for den videre læring. Likevel skal du vite at når du står med et ferskt sertifikat i hånden, så har du også de ferskeste kunnskaper og færrest uvaner. Bruk da evnen til å stille kritiske spørsmål til informasjon du mottar fra andre og vurder den opp mot hva offisielle publikasjonene og lærebøkene sier.

Til slutt, ikke nøl med å ta kontakt for å få hjelp eller assistanse underveis. Alle innen flyskolen eller klubbens styre vil forsøke å hjelpe deg etter beste evne.